Aanbod voor scholen

Leerkrachten, intern begeleiders en directeuren primair onderwijs

Onderwijs ABC biedt een breed aanbod aan begeleidingsmogelijkheden voor het primair onderwijs. Kenmerkend voor alle begeleidingsvormen is dat ze praktijkgericht zijn. Het streven is dat het geleerde direct toegepast kan worden in de dagelijkse praktijk. Daarom worden de aangeboden trajecten in overleg zoveel mogelijk op maat gemaakt.

Opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken is het doelgericht en systematisch optimaliseren van leeropbrengsten. Uit onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt dat op opbrengstgerichte scholen de leerprestaties beter zijn.

Onderwijs ABC biedt een training opbrengstgericht werken op basis van prestatiefeedback. Hierin leren leerkrachten de informatie uit hun eigen leerlingvolgsysteem te analyseren en interpreteren om vervolgens de vastgestelde onderwijsbehoefte te vertalen in een didactische aanpak die vastgelegd wordt in een groepsplan. Daarnaast worden doelen geformuleerd voor de groep en, indien wenselijk, voor enkele individuele leerlingen. Omdat didactiek van groot belang is bij opbrengstgericht werken, wordt gewerkt vanuit één vakgebied (rekenen of spelling). Als basis voor dit traject gebruik ik het project FOCUS van de Universiteit Twente.

Deze training duurt in principe twee schooljaren. In het eerste jaar wordt de basis gelegd. Het tweede jaar staat in het teken van verdieping of verbreding. Per jaar zijn er 7 trainingsmomenten voor het volledige team. Daarnaast zijn er 2 rondes klassenbezoeken. In overleg is het mogelijk om het traject te compacten of uit te breiden. Bij voldoende belangstelling (minimaal 5; maximaal 15 deelnemers) is het ook mogelijk dat individuele leerkrachten van verschillende basisscholen de training volgen. In dat geval duurt de training één schooljaar met daarin 7 centrale bijeenkomsten en 4 coachingsmomenten.

Rekenverbetertraject

Onderwijs ABC heeft ook een rekenverbetertraject. Dit traject bestaat uit 5 bijeenkomsten van 1 dagdeel waarin de volgende thema’s verder worden uitgewerkt: data-analyse, doorgaande leerlijnen, didactische modellen, rekendidactiek en rekentaal en 2 rondes klassenbezoeken. Omdat het uitgangspunt is dat het geleerde direct toegepast moet kunnen in de dagelijkse praktijk, wordt er gewerkt met de gegevens van de eigen groep en de rekenmethode en het leerlingvolgsysteem dat op school gebruikt wordt. Het totale traject duurt één schooljaar en kan, wanneer dit wenselijk is uitgebreid worden.

Naast deze teambrede lange trajecten biedt Onderwijs ABC kortere trainingen van 1 à 2 dagdelen over klassenmanagement, klassenbezoeken, collegiale consultatie en verlengde instructie.

Hieronder volgt een overzicht van het aanbod van Onderwijs ABC:

 • Opbrengstgericht werken
  • Data-analyse:
  • Doelen stellen
  • Groepsplannen
  • Differentiatie
  • Verlengde instructie
 • Rekenverbetertrajecten
  • Data-analyse
  • Doorgaande leerlijn
  • Modellen
  • (Vak)didactiek
  • Rekentaal
 • Onafhankelijk klankbord voor directeuren
  • Data-analyse
  • Implementatie opbrengstgericht werken
  • Klassenbezoeken
 • Begeleiding intern begeleiders
  • Data-analyse
  • Opzet zorgstructuur
  • Collegiale consultatie
 • Coaching (individuele) leerkrachten
  • Klassenmanagement
  • Verlengde instructie
  • (Reken)didactiek